Privatumo politika (angl. Privacy policy)

Mes, įmonė Roleksa, (toliau Įmonė) vertiname ir saugome Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir suprantamai pateikiame mūsų interneto puslapyje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes esame duomenų valdytojai – Audriaus Rubežiaus individuali veikla pagal pažymą „Roleksa“, el. paštas info@roleksa.lt, tel. nr. 8 607 87071.

Asmens duomenų tvarkymo Įmonėje Politikos tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą įmonėje, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

 

Politika reguliuoja tokius atvejus, kai Jūs lankotės mūsų interneto puslapyje, registruojatės konsultacijai, susisiekiate su mumis dėl gaminių bei paslaugų užsakymo, teiraujatės informacijos. Ši Politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo operacijas.

Įmonė renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, telefonu, tiesiogiai bendraudamas su įmonės darbuotoju, pateikia savo duomenis įmonės internetiniame puslapyje roleksa.lt Kontaktų skiltyje užpildęs užklausos formą ar naudodamasis Įmonės facebook puslapiu Roleksa – roletai, žaliuzės, tinkleliai pateikia savo užklausą per Messenger platformą bei Instagram žinučių skiltį.

Įmonė rūpindamasi Duomenų subjekto privatumu, įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šioje Politikoje nurodytiems tikslams, be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Įmonės partnerius, teikiančius gaminių pagaminimo, transportavimo, tiekimo arba kitas su duomenų subjekto užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas arba Įmonę pateikti duomenis įpareigoja tiesiogiai LR teisės aktai.

Įmonė, Duomenų subjekto duomenis tvarko tik šiais nurodytais tikslais:

1. susisiekti, bendrauti su duomenų subjektu;

2. pateikti Duomenų subjektui reikalingą informaciją, pakonsultuoti;

3. užsakyti, administruoti, įvykdyti duomenų subjekto užsakymą;

4. susisiekti su Duomenų subjektu, kai norima informuoti apie pagamintus gaminius, pasiruošimą teikti paslaugą;

5. išspęsti problemas susijusias su gaminių pateikimu, pristatymu ar su paslaugų teikimu;

6. tiesioginės rinkodaros tikslais bei verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;

7. administraciniais tikslais.

 

Įmonė renka tokią informaciją reikalingą užsakymams bei sklandžiai Įmonės veiklai vykdyti:

1. Duomenų subjekto pagrindinius duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ir kt.;

2. informaciją apie Duomenų subjekto užsakytus ir įsigytus gaminius/paslaugas, gaminių duomenis, sąskaitose esančią informaciją, duomenis apie mokėjimus;

3. infomaciją gautą telefoninio pokalbio metu;

4. duomenis apie paslaugų naudojimą, kai duomenys surenkami panaudojant slapukus;

5. informaciją, kuri pateikiama per socialinio tinklo Facebook paskyros Roleksa – roletai, žaliuzės, tinkleliai, bei Instagram paskyros reklaminius pranešimus ar pasiūlymus. Užpildant Facebook ir Instagram puslapyje Roleksa – roletai, žaliuzės, tinkleliai paskyros anketą, įvedant reklaminiame pranešime ar pasiūlyme prašomus duomenis, t. y. pateikiant Jūsų asmens duomenis, išreiškiamas sutikimas, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami atitinkame pranešime bei šioje Politikoje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais.

Duomenų subjektas, pateikdamas Įmonei savo asmens duomenis, patvirtina ir sutinka, kad Įmonė valdytų ir tvarkytų duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šios Politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų. Klientai, naudodamiesi Įmonės teikiamomis paslaugomis, naršydami Įmonės internetiniame puslpayje roleksa.lt ar užsisakydami teikiamas paslaugas elektroniniu būdu ar telefonu, nurodo, kad yra susipažinę su šia Politika ir sutinka su jos sąlygomis.

 

Tvarkydami asmens duomenis įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims tik jei to reikia įvykdyti pateiktą asmens užsakymą ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Įmonė tvarko ir saugo asmens Duomenų subjekto asmens duomenis iki momento, kol reikalinga įgyvendinti Įmonės įsipareigojimus vykdant užsakymus, teikiant paslaugas, bet ne ilgiau nei 1 metus arba kaip to reikalauja asmens duomenų apsaugos reglamentas. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Duomenų subjektas turi šias teises:

1. žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;

2. susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Duomenų subjekto asmeninius duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą;

4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys.

Duomenų subjektas norėdamas susipažinti su savo asmens duomenimis turi Įmonei el. paštu pateikti prašymą.

 

Slapukai. Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Duotą sutikimą naudoti slapukus bet kada galite atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. Įmonė naudoja slapukus šiais tikslais:

1. administruodama interneto svetainę, Įmonė gali naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. Jie gali būti naudojami nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;

2. naudodama slapukus Įmonė renka duomenis apie paslaugų naudojimą, internetinio puslapio lankomumo statistikai rinkti, atliktiems veiksmams įsiminti.

Analizuodami šiuos duomenis galime puslapį tobulinti, padaryti jį patogesnį naudojimui, naršymui. Mūsų Įmonė savo internetiame puslapyje naudoja šiuos slapukus.

Slapuko tipas
TiekėjasPaskirtis
Statistiniai slapukai Google Analitics, Facebook Insights
Slapukai, reikalingi rinkti informaciją apie apsilankymus, lankytojų srauto
šaltinius, jų elgseną. Šių slapukų pagalba surinkti duomenys yra
apibendrinami ir anoniminiai.
Būtinieji slapukaiRoleksa Slapukai, kurie reikalingi roleksa.lt internetinio puslapio darbui
Funkciniai slapukai Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp
Įskiepio slapukai, reikalingi pokalbiams internete
Reklaminiai slapukai Facebook Ad account manager
Šių slapukų tiekėjai gali naudoti slapukus vartotojo interesų profilio
formavimui, pagal kurį pateikiama reklama kituose internetiniuose
puslapiuose. Slapukai identifikuoja įrenginį ir naršyklę.

Naudodamasis Įmonės internetiniu puslapiu Duomenų subjektas yra informuojamas, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašomi šioje Politikoje minimi slapukai. Jokie asmeniniai asmens duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama, išskyrus Įmonės partnerius, kurie aptarnauja informacinių technologijų ūkį, kurį naudoja Įmonė savo veikloje. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.

Įmonė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Politiką apie tai iš anksto pranešdama Įmonės interneto puslapyje. Politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. kai jie yra patalpinami Įmonės internetiniame puslapyje.

Visa informacija (tekstai ir nuotraukos) pateikta šiame internetiniame puslapyje roleksa.lt ir facebook, instagram puslapyje Roleksa – roletai, žaliuzės, tinkleliai yra šios Įmonės nuosavybė. Kopijuoti, platinti be Roleksa sutikimo draudžiama.