Suteikite namams išskirtinumo!

Asmens duomenų apsauga

Įmonė atlikdama savo pareigas ir tvarkydama Duomenų subjekto asmens duomenis, laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių.

Įmonė, asmens duomenis tvarko tik nurodytais tikslais:

1. Susisiekti, bendrauti su užsakovu;

2. Pateikti užsakovui reikalingą informaciją;

3. Įvykdyti užsakovo užsakymą.

Įmonė renka tokią informaciją reikalingą užsakymams įvykdyti:

1. Užsakovo (duomenų subjekto) vardas, pavardė;

2. Telefono numeris;

3. Elektroninio pašto adresas;

4. Informacija apie užsakovo įsigytus gaminius/paslaugas.

Duomenų subjektas, pateikdamas įmonei savo asmens duomenis, patvirtina ir sutinka, kad įmonė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šių taisyklių, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.

Tvarkydami asmens duomenis įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims tik jei to reikia įvykdyti pateiktą asmens užsakymą. Įmonė tvarko ir saugo asmens duomenų subjekto asmens duomenis iki momento, kol reikalinga įgyvendinti įmonės įsipareigojimus vykdant užsakymus, teikiant paslaugas arba kaip to reikalauja asmens duomenų apsaugos reglamentas.

Visa informacija (tekstai ir nuotraukos) pateikta Roleksa facebook puslapyje yra šios įmonės nuosavybė. Kopijuoti, platinti be Roleksa sutikimo draudžiama.  
Parašykite